Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw medycznych
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego,
 • dokonywanie analizy zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia czasowej lub trwałej przerwy w dostępie do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego w ramach podmiotów leczniczych działających na terenie województwa dolnośląskiego,
 • prowadzenie statystyki dotyczącej parametrów czasów dotarcia na miejsce zdarzenia oraz ilości interwencji podjętych przez zespoły ratownictwa medycznego,
 • prowadzenie statystyki dotyczącej parametrów czasów oczekiwania zespołów ratownictwa medycznego na przekazanie pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego lub szpitalnej izby przyjęć,
 • prowadzenie kontroli dysponentów medycznych, jednostek współpracujących z Systemem PRM oraz podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania w zakresie dostępnej bazy łóżkowej szpitali na terenie województwa dolnośląskiego, – nadzorowanie funkcjonowania skoncentrowanych dyspozytorni medycznych oraz systemu wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Urzędu,
  – praca w terenie,
  – wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego;
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
  – występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy komputerze;
  -budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ratownictwa medycznego
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w szpitalnym oddziale ratunkowym lub w zespołach ratownictwa medycznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
  • znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,
  • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność komunikacji pisemnej,
  • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe/ staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Organizacyjno – Administracyjne
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  lub składać w pok. 0200 z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej BZ/PRRM/01/05/2015”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne
  i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzająca nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru
  Administratorem danych jest Wojewoda Dolnośląski z siedzibą w: Wrocław 50-153, pl. Powstańców Warszawy 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoby składające oferty mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych określonych w treści ogłoszenia wynika z art. 221 § 1 oraz art. 221 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
  w związku z art. 4 i art. 28 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-67-96.