Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  ul. Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie zadań nałożonych na Wojewodę w zakresie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w celu właściwego planowania systemu kierowania na terenie województwa
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa w celu zapewnienia bieżącej informacji o tych obiektach
 • planowanie i organizowanie przedsięwzięć w zakresie powoływania składów osobowych (grup operacyjnych, techniczno-eksploatacyjnych i logistycznych) w celu zabezpieczenia funkcjonowania Wojewody wraz z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego na Głównym i Zapasowym Stanowisku Kierowania
 • sporządzanie projektów decyzji administracyjnych o umieszczeniu w ewidencji określonego obszaru, obiektu lub urządzenia, dotyczących podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych, w celu umieszczenia wyznaczonych obiektów w ewidencji
 • koordynowanie przedsięwzięć związanych z opracowywaniem i aktualizacją planów przemieszczenia na zapasowe miejsca pracy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, organów administracji niezespolonej oraz organów samorządu terytorialnego w celu zapewnienia jednolitej dokumentacji planistycznej na terenie województwa
 • koordynowanie zadań w zakresie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa w celu właściwej realizacji tego zadania na terenie województwa
 • uczestnictwo w kontrolach problemowych oraz doraźnych wykonywania zadań obronnych w zakresie organizacji systemu kierowania w celu sprawdzenia realizacji nałożonych zadań

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej; krajowe wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane na 2 piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w tym 2 lata w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli w administracji rządowej, o ochronie informacji niejawnych, o stanie klęski żywiołowej, o stanie wyjątkowym, o stanie wojennym, o ochronie przeciwpożarowej, o powszechnym obowiązku obrony RP
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
  • umiejętność redagowania pism urzędowych
  • myślenie kreatywne, efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa i obronności
 • odporność na stres, umiejętność stosowania prawa w praktyce

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe określone w wymaganiach dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna, pokój 151
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem:
  „zastępstwo – inspektor wojewódzki WBZK”

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń – opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (…)”.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.