Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw ratownictwa medycznego
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą będących dysponentami jednostek systemu ratownictwa medycznego, jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego, a także innych podmiotów objętych nadzorem wojewody,
 • planowanie, przekazywanie, rozliczanie i kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania środków przeznaczonych na ratownictwo medyczne, w tym na działalność zespołów ratownictwa medycznego, działających w oparciu o wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • kontrolowanie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów porozumień, w zakresie zgodności
 • prowadzenie i analizowanie sprawozdawczości związanej z działalnością oraz finansowaniem ratownictwa medycznego w województwie lubuskim; przygotowywanie materiałów analitycznych na potrzeby Wojewody Lubuskiego, Ministra Zdrowia, Ministra Finansów
 • przygotowywanie materiałów analitycznych dotyczące ratownictwa medycznego na potrzeby Wojewody Lubuskiego, Ministra Zdrowia, Ministra Finansów, Wydziału,
 • rozpatrywanie wniosków finansowych kierowanych do wojewody w zakresie ratownictwa medycznego oraz sprawdzanie ich zasadność, czuwając nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych,
 • przygotowywanie dyspozycji do wydziału właściwego ds. finansowych w zakresie przekazywania środków finansowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dla wojewody i ministerstw, udzielanie odpowiedzi na pisma oraz rozpatrywanie skarg w zakresie spraw finansowych dotyczących ratownictwa medycznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 •  stres,
   przeprowadzanie kontroli w innych jednostkach,
   wyjazdy służbowe
   zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
   bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich konieczna asysta innego pracownika,
   zainstalowana winda,
   brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
   pokoje wieloosobowe,
   miejsce pracy zlokalizowane na IV piętrze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dotyczących ochrony zdrowia, administracji publicznej oraz kontroli
  • wiedza z zakresu finansów publicznych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • komunikatywność,
  • umiejętność analizowania i formułowania ocen i wniosków,
  • zdolność analitycznego myślenia, planowania,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • obsługi edytora tekstów MS Word, • obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, • obsługi poczty elektronicznej;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe profilowe prawnicze lub medyczne,
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawa,
 • odporność na stres,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze kontroli.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Lubuski Urząd Wojewódzki
  Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

  • w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
  • dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
  na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
  • list motywacyjny powinien być odręcznie podpisany,
  • osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
  • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 7115 263