Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw administracji architektoniczno-budowlanej
 • w Wydziale Infrastruktury

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorzów Wlkp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji w sprawie pozwolenia na budowę sieci telekomunikacyjnych, w celu realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych, w celu realizacji zadań określonych w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, w celu realizacji zadań określonych w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • rozstrzyganie spraw związanych z podziałem nieruchomości i ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości,
 • ocena i podejmowanie czynności mających na celu doprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego do zgodności z przepisami prawa,
 • przygotowywanie zawiadomień do właściwych sądów rejonowych o zmianie właściciela nieruchomości,
 • przygotowywanie wniosków do właściwego sądu rejonowego o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania,
 • przygotowywanie zawiadomień do właściwego starosty o dokonanie wpisów w katastrze nieruchomości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 •  łączenie w jednej decyzji spraw z różnych dziedzin (gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne, budownictwo, ochrona środowiska, ochrona przyrody, itd.),
   różne interpretacje przepisów w rozstrzygnięciach organów nadrzędnych i wyrokach sądów administracyjnych,
   permanentna zmiana przepisów,
   odpowiedzialność karna i finansowa za wydanie decyzji z naruszeniem prawa,
   praca na ustawach szczególnych, w stosunku do których brak orzecznictwa,
   praca pod presją kar za przekroczenie wyznaczonych w poszczególnych ustawach terminów,
   wywieranie wpływu na treść rozstrzygnięcia i związany z tym stres,
   zagrożenie korupcją,
   obsługa klientów zewnętrznych,
   praca w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   praca przy komputerze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracach geodezyjnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność w mowie i piśmie,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność negocjacji i argumentowania,
  • samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
  • znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych , ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
  • znajomość zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej,
  • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • obsługi edytora tekstów MS Word, • obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, • obsługi poczty elektronicznej;

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezji;
 • uprawnienia budowlane,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość przepisów: ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji, ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, ustawy Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów: ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • znajomość ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o odpowiedzialności majątkowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  07-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Lubuski Urząd Wojewódzki
  Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

  • w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
  • dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
  na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
  • list motywacyjny powinien być odręcznie podpisany,
  • osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
  • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95/7115 263.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.