Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • w Oddziale Integracji Społecznej i Polityki Prorodzinnej Wydziału Polityki Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  31-156 Kraków
  ul. Basztowa 22

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie realizacji zadań samorządu terytorialnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zgodność zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami. Opracowywanie sprawozdań i raportów z zakresu realizowanych zadań oraz prowadzenie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.
 • Przeprowadzanie kontroli placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych – w zakresie jakości świadczonych przez nie usług.
 • Opracowywanie dokumentacji pokontrolnej oraz przygotowywanie projektu zaleceń pokontrolnych; monitorowanie, analiza i ocena ich realizacji; przygotowywanie projektów wystąpień w tym zakresie.
 • Prowadzenie spraw wynikających ze skarg, wniosków i interpelacji poselskich oraz udział w kontrolach prowadzonych w związku z tymi sprawami.
 • Uczestniczenie w planowaniu i podziale środków – weryfikacja i opiniowanie wniosków i ofert powiatów i gmin, opracowywanie propozycji podziału dotacji i rezerw, przygotowywanie umów z samorządami – na realizację zadań własnych powiatu i gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Analizowanie sprawozdań rzeczowo-finansowych przekazywanych przez samorządy gminne i powiatowe, nadzorowanie merytoryczne prawidłowego wydatkowania środków finansowych przekazywanych z budżetu państwa dla jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Przeprowadzanie postępowań – w tym oględzin placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych – w celu wydania lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie ww. jednostek, opracowywanie decyzji administracyjnych. Przygotowywanie opinii dot. likwidacji i przekształceń ww. placówek.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Przeprowadzanie kontroli innych podmiotów (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, urzędy gmin, powiatów i samorządu województwa).
  Krajowe wyjazdy służbowe.
  Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca na przedmiotowym stanowisku pracy polega głównie na wykonywaniu zadań kontrolnych w terenie w siedzibie jednostki kontrolowanej, często w trudnych warunkach technicznych, Kontrolerzy przemieszczają się za pomocą środków komunikacji zbiorowej (np. bus, pociąg, autobus).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej-potwierdzone kserokopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość, ustawy o służbie cywilnej oraz struktur administracji publicznej w Polsce.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność i asertywność,
 • umiejętność pracy w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych,
 • umiejętności analityczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Programów Rządowych i Budżetu Urzędu
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2500 zł brutto., dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych.
  Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie http://bip.malopolska.pl/muw/Article/id,254962.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje tel. (12) 39-21-443.