Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • w Wydziale Polityki Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Płock
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Płocku
  u. 3 maja 16
  09-402 Płock

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia, w których wojewoda jest organem II instancji
 • przeprowadzanie kontroli w urzędach pracy i innych podmiotach wykonujących zadania z zakresu rynku pracy
 • prowadzenie spraw dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi
 • przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi na decyzje wojewody w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia, wniesione do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • udział w opracowaniu sprawozdań i analiz
 • archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w oddziale

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa
  – praca poza siedzibą urzędu (wyjazdy na kontrole)
  – praca w siedzibie urzędu/wydziału
  – praca związana z obsługą klienta

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na trzecim piętrze
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych
  – pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
  – budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych (zainstalowana winda przed wejściem do budynku)
  – możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze postępowań administracyjnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych, Kodeks postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • umiejętność argumentacji, analitycznego myślenia, obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności MS Word i MS Excel),
  • komunikatywność, odporność na stres

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze postępowań kontrolnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie prawnicze lub administracyjne
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w obszarze postępowań kontrolnych

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  plac Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  Biuro Kadr i Organizacji
  z dopiskiem „Oferta pracy WPS-P/5/Z (decyduje data wpływu do MUW)

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 2.600 zł
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
  Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
  Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl
  w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl
  Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.