Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych
 • w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań z zakresu oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa;
 • Dokonywanie oceny realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
 • Przekazywanie ministrowi właściwemu ds. zdrowia informacje o zrealizowanych w ubiegłym roku programach polityki zdrowotnej oraz o programach polityki zdrowotnej planowanych na ten rok;
 • Współuczestnictwo w sporządzaniu Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla województwa opolskiego;
 • Współuczestnictwo w ustalaniu priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;
 • Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych;
 • Współuczestnictwo w kontrolach podmiotów prowadzących kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca poza i w siedzibie Urzędu.
  Obsługa klienta zewnętrznego.
  Przeprowadzanie kontroli w innych jednostkach.
  Krajowe wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
  Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Obsługa Pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
  • Znajomość ustawy o działalności leczniczej;
  • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • Znajomość ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia;
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • Znajomość rozporządzeń wykonawczych do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu medycznym, administracyjnym lub ekonomicznym
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zdrowia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające staż pracy w administracji publicznej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego
  pok. 251
  Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy”

Inne informacje:

  Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy – ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
  Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2300 zł.
  Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-507