Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw nadzoru nad działalnością w zakresie geodezji i kartografii
 • w Oddziale Geodezji i Kartografii Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatrywanie w II instancji środków zaskarżenia od rozstrzygnięć organów I instancji wydawanych w zakresie geodezji
 • Rozpatrywanie skarg na działalność administracji geodezyjnej i kartograficznej,
 • Prowadzenie w zakresie postępowania wyjaśniającego niezbędnej korespondencji z organami administracji publicznej, stronami i uczestnikami postępowań administracyjnych, jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • Kontrolowanie działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w województwie, powiatach i gminach,
 • Badanie właściwości rzeczowej i miejscowej organu;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie,
  • stres związany z przeprowadzaniem kontroli w innych urzędach,
  • dokumentacja techniczna zawierająca specjalistyczne materiały geodezyjne i kartograficzne (mapy) wymagające dużych zdolności analitycznych,
  • różnorodność przepisów prawa wymagająca wiedzy i umiejętności interpretacji w zakresie kształtowania praw i obowiązków obywateli.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • pokój biurowy mieści się na 3 piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,
  • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
  • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość procedury administracyjnej, prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z aktami wykonawczymi,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej i ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • komunikatywność;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • umiejętność sporządzania projektów decyzji, postanowień i in. pism urzędowych,
 • znajomość pakietu MS Office i zagadnień informatycznych,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność organizowania czasu pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie we wskazanym obszarze,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu „B”
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk
  Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 27/15


Inne informacje:

  W ciągu 3 tygodni od terminu składania ofert na stronie BIP Urzędu (http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/) w zakładce Praca w PUW/Terminy testów i rozmów zostanie opublikowana informacja zawierająca listę osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu procesu naboru wraz ze szczegółami dotyczącymi miejsca i daty przeprowadzenia tego etapu.

  W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Każde oświadczenie wymagane w ogłoszeniu powinno być zgodne z treścią ujęta w ogłoszeniu. Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • test wiedzy (opcjonalnie – zgodnie z obowiązującym regulaminem naboru zewnętrznego),
  • test praktyczny (opcjonalnie),
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku oraz skorzystania z wzorów oświadczeń, dostępnych na stronie BIP PUW w zakładce Praca.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2600 zł/mies. (+ wysługa lat).

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (58) 30 77 584, (58) 30 77 141.