Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
 • w Wydziale Nadzoru Prawnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie analizy prawnej uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego (JST), ich związków oraz uchwał organów Śląskiej Izby Rolniczej (ŚIR) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w celu oceny ich zgodności z prawem.
 • Przygotowywanie projektów pism w toku postępowań zmierzających do stwierdzenia nieważności uchwał/zarządzeń, w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy oraz uzyskania dodatkowych wyjaśnień w sprawie, a także w celu wszczęcia postępowania nadzorczego i – ewentualnie – wydania rozstrzygnięcia nadzorczego.
 • Prowadzenie postępowań związanych z interwencjami osób i podmiotów dotyczącymi funkcjonowania JST, ich związków, a także ŚIR w celu wyjaśnienia zasadności podnoszonych zarzutów oraz udzielenia stosownych odpowiedzi.
 • Przygotowywanie projektów pism procesowych w sprawach z zakresu nadzoru nad JST, ich związkami oraz ŚIR i WFOŚIGW w celu przedstawienia stanowiska prezentowanego przez organ nadzoru, odniesienia się do zarzutów przedstawianych przez stronę przeciwną, złożenia wyjaśnień na żądanie sądu itp.
 • Reprezentowanie Wojewody Śląskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) w Gliwicach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA), w celu przedstawienia i obrony stanowiska Wojewody w toczącej się sprawie.
 • Prowadzenie postępowań związanych z naruszaniem przez osoby pełniące funkcje publiczne w JST oraz ich związkach tzw. „przepisów antykorupcyjnych” w celu ewentualnego stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego lub wójta.
 • Zajmowanie stanowisk oraz wydawanie ekspertyz i opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania JST, ich związków, ŚIR, WFOŚiGW w celu udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania osób trzecich, innych organów lub podmiotów w sprawach z zakresu nadzoru, pod kątem legalności.
 • Badanie dokumentów w siedzibach organów JST oraz ich związków w celu uzyskania możliwie pełnej dokumentacji w sprawie, uzyskania dodatkowych informacji w toczącym się postępowaniu nadzorczym i przyspieszenia toczącego się postępowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz. Zagrożenie korupcją. Kontakty z przedstawicielami organów, wobec których Wojewoda pełni nadzór nad ich działalnością a także jednostkami, z którymi współpracuje organ nadzoru (np. RIO, Krajowe Biuro Wyborcze), innymi urzędami wojewódzkimi, organami administracji centralnej, sądami administracyjnymi i powszechnymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej. Budynek wyposażony jest w windy osobowe. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych ze sporządzaniem opinii prawnych lub/i występowaniem przed sądami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
  • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej;
  • znajomość zarządzenia PRM w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz ws. zasad etyki korpusu służby cywilnej;
  • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
  • rzetelność;
  • terminowość;
  • nastawienie na rozwój;
  • zorientowanie na osiąganie celów;
  • skuteczna komunikacja;
  • skuteczna komunikacja pisemna (umiejętność redagowania pism);
  • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych;
  • umiejętności analityczne;
  • samodzielność;
  • inicjatywa;
  • umiejętność współpracy.

wymagania dodatkowe

 • dwuletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych;
 • znajomość ustaw: o regionalnej izbie obrachunkowej, o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 • znajomość obsługi komputera w szczególności programów prawniczych (Legalis, Lex Omega);
 • umiejętność prezentowania swojego stanowiska przed szerszym audytorium;
 • odpowiedzialność;
 • podejmowanie decyzji;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wskazane w ogłoszeniu doświadczenie zawodowe (w szczególności świadectwa pracy , zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w razie konieczności zakresy czynności lub opisy stanowisk pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40-032 Katowice
  z dopiskiem „Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Nadzoru Prawnego”

Inne informacje:

  Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce zatrudnienie – wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów na wolne stanowiska pracy.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
  Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Biura Dyrektora Generalnego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
  Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
  Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 20 – 77 – 246 lub (032) 20 – 77 – 796.
  Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2015 r.