Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw orzekania w I i II instancji w zakresie inwestycji publicznych
 • w Wydziale Infrastruktury

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25
  40 – 032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w celu przygotowania projektów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, lotnisk użytku publicznego i budowli przeciwpowodziowych oraz ustalenia lokalizacji linii kolejowych oraz regionalnych sieci szerokopasmowych.
 • 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w celu przygotowania projektów decyzji w sprawach lokalizacji powiatowych i gminnych dróg publicznych oraz zezwoleń na realizację tych inwestycji.
 • 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie nadzwyczajnym w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego celem przygotowania projektów decyzji ws. o wznowienie, stwierdzenie nieważności, zmiany bądź uchylenie decyzji w zakresie zadań Oddziału Inwestycji Publicznych.
 • 4. Przeprowadzanie kontroli jednostek samorządu terytorialnego w celu potwierdzenia terminowości wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • 5. Przygotowywanie projektów upomnień i tytułów wykonawczych celem przekazania ich do Oddziału Dochodów Budżetowych Urzędu Biura Budżetowo – Księgowego oraz umożliwienia pracownikom komórki wszczęcia postępowania egzekucyjnego mającego na celu przejęcie nieruchomości na rzecz SP lub woj. samorządowego na mocy decyzji o lokalizacji drogi lub o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • 6. Uczestniczenie w rozprawach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących skarg na decyzje wydawane w II instancji w celu reprezentowania Wojewody Śląskiego przed sądem i przedstawienia jego stanowiska w sprawach spornych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie (związana z zadaniem nr 5, tj. uczestniczeniem w egzekucji w charakterze obserwatora). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa). Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Częste reprezentowanie organu na zewnątrz (związane z zadaniem nr 2 i 6).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniach biurowych na IV piętrze. Budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podstawowe wyposażenia stanowiska to zestaw komputerowy, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa innych urządzeń biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunku: prawo, administracja, budownictwo lub architektura
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustaw: o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o transporcie kolejowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
  • znajomość ustaw: o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, Prawo budowlane;
  • znajomość funkcjonowania i podziału kompetencji w administracji publicznej;
  • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  • znajomość zarządzenia PRM ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;
  • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
  • rzetelność;
  • terminowość;
  • nastawienie na rozwój;
  • zorientowanie na osiąganie celów;
  • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych;
  • umiejętności analityczne;
  • samodzielność;
  • inicjatywa;
  • umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja.

wymagania dodatkowe

 • półroczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z opracowywaniem projektów z zakresu architektury lub budownictwa;
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o drogach publicznych, o księgach wieczystych i hipotece, o gospodarce nieruchomościami, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o kontroli w administracji rządowej;
 • znajomość: rozporządzenia MIF ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, rozporządzenia MZ ws. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • pozytywne podejście do klienta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wymagane na stanowisku (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w razie konieczności zakresy czynności lub opisy stanowisk pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40 – 032 Katowice
  z dopiskiem „Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. orzekania w I i II instancji w zakresie inwestycji publicznych w Wydziale Infrastruktury”

Inne informacje:

  Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce zatrudnienie – wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów na wolne stanowiska pracy.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
  Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Biura Dyrektora Generalnego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
  Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda/każdy kandydatka/kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
  Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu : (032) 20 – 77 – 246 lub (032) 20 – 77 –796.
  Planowany termin zatrudnienia: lipiec 2015 r.