Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • w Wydziale Finansów i Budżetu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
  Al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji dotyczących umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych stanowiących dochody budżetu państwa,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawień zmian w funduszu),
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • przekazywanie dochodów budżetowych,
 • przygotowywanie rocznego planu finansowego Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • kontakty z klientami
  zewnętrznymi: komornikami sądowymi, pracownikami urzędów skarbowych, Narodowego Banku Polskiego oraz sądu rejonowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca na miejscu w siedzibie Urzędu ŚUW, piętro IV, przy komputerze,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postepowania administracyjnego, znajomość Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo budowlane, ordynacja podatkowa,
  • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie dokumentów potwierdzających roczne doświadczenie zawodowe w obszarze finansów publicznych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
  IX WIEKÓW KIELC 3
  25-516 KIELCE
  (osobiście w Punkcie Kancelaryjnym i Obsługi Klienta ŚUW lub drogą pocztową na w/w adres –
  decyduje data stempla pocztowego)

Inne informacje:

  • w ofercie należy podać Nr ogłoszenia, oraz swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e–mail, numer telefonu,
  • proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 2 154,92zł. + dodatek za wysługę lat,
  • oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucane przez Komisję Rekrutacyjną,
  • kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie.
  • lista osób zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz informacja o terminie postępowania rekrutacyjnego zostanie umieszczona na stronie BiP ŚUW,
  • dokumenty kandydatek/ kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatek/ kandydatów przez okres 14 dni. Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone.
  • nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.