Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw cudzoziemców
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rejestrowanie w Systemie Pobyt v.2 wniosków, prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP ;
 • przyjmowanie i rejestrowanie w Systemie Syriusz wniosków, prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP;
 • przyjmowanie i rejestrowanie w Systemie Pobyt v.2 wniosków, prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji administracyjnych i wydawanie dokumentów w sprawach o wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń;
 • przyjmowanie i rejestrowanie w Systemie Pobyt v.2 oraz wydawanie dokumentów w celu legalizacji pobytu cudzoziemców;
 • prowadzenie z urzędu oraz na wniosek Straży Granicznej i Policji postępowań w sprawie wydalania obywateli UE z terytorium RP, przygotowywanie decyzji oraz rejestrowanie w Systemie Pobyt v.2 wniosków i wydanych decyzji;
 • rozpatrywanie odwołań i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach unieważnień zezwoleń MRG;
 • przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 • prowadzenie ewidencji ruchu cudzoziemców na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do celów sprawozdawczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
  – kontakt z klientem zewnętrznym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)
  – wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

  Inne
  Na stanowisku obsługiwany jest klient zewnętrzny

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o cudzoziemcach,
  • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • znajomość ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • znajomość instrukcji kancelaryjnej – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne;
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym;
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (dodatkowe)
 • kopia certyfikatu lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (dodatkowe).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  (pok. 122)
  z dopiskiem „ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)” na liście motywacyjnym

Inne informacje:

  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
  do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
  – oświadczenia muszą być podpisanie własnoręcznie; oferty muszą zawierać numer ogłoszenia prowadzonego naboru;
  – lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
  – dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
  – przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 2140 zł brutto;
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484;
  – oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
  – wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: www.bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie.