Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
 • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w prowadzeniu spraw dotyczących stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa i na wniosek oraz w sprawie przekazywania samorządom nieruchomości Skarbu Państwa
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w zakresie obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa
 • udział w prowadzeniu postępowań zmierzających do nabycia nieruchomości, wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania
 • potwierdzanie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz własności budynków i innych urządzeń i lokali z mocy prawa na rzecz państwowych osób prawnych oraz państwowych instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw drogowych
 • udział w prowadzeniu postępowania i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących stwierdzenia przejścia własności nieruchomości bądź nieodpłatnego przekazywania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na rzecz kościelnych osób prawnych
 • udział w prowadzeniu postępowania i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących regulacji stanów prawnych gospodarstw rolnych, przekazywania lasom państwowym nieruchomości Skarbu Państwa, potwierdzania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w trwały zarząd oraz opiniowanie wniosków o nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
 • sprawowanie nadzoru nad starostami w zakresie gospodarowania nieruchomościami i ujawniania praw własności w księgach wieczystych
 • udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w II instancji w zakresie wywłaszczania, zwrotów, ustalania odszkodowań, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na trzecim piętrze budynku siedziby ZUW
  – oświetlenie dzienne i sztuczne
  – narzędzia pracy: komputer z monitorem ekranowym, urządzenia biurowe
  – winda umożliwia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dojazd na wszystkie piętra budynku
  – w budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość zagadnień dotyczących gospodarki nieruchomościami oraz wywłaszczania nieruchomości i ustalania odszkodowań w związku z realizacją inwestycji celu publicznego

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawnicze, administracyjne
 • uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości
 • minimum 1 rok doświadczenia w obszarze gospodarki nieruchomościami

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 5”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2 200,00 zł.

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
  1. selekcja ofert
  2. test wiedzy
  3. sprawdzenie posiadanych umiejętności w zakresie obsługi komputera
  4. rozmowa kwalifikacyjna
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mailem. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 430 3671 lub 91/ 430 3417.