Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
 • w Wydziale Spraw Społecznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań wynikających z rządowych programów w zakresie pomocy społecznej.
 • Opiniowanie dokumentacji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w szczególności regulaminów organizacyjnych, programów działalności i planów pracy ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Przygotowywanie projektów decyzji zezwalających lub cofających zezwolenie na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
 • Opracowywanie i udzielanie informacji odnośnie funkcjonowania systemu pomocy społecznej, w tym odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej z zakresu pomocy społecznej.
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej.
 • Prowadzenie rejestrów: domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz w podeszłym wieku, placówek zapewniających miejsca noclegowe, jednostek specjalistycznego poradnictwa, oraz rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji cudzoziemców.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku, oświetlenie dzienne i sztuczne
  • narzędzia pracy: komputer z monitorem ekranowym, urządzenia biurowe
  • w budynku znajduje się winda umożliwiająca osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dojazd na wszystkie piętra budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub zawodowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • studia magisterskie lub zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 7”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2 500 zł.
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
  1. selekcja ofert
  2. pisemny sprawdzian wiedzy
  3. rozmowa kwalifikacyjna

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 243.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.