Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor zakładów górniczych
 • do spraw ekologii-ochrony środowiska

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Górniczy
  ul. Biała 1
  80-435 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki w zakresie ochrony środowiska oraz związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i eksploatacją złóż surowców mineralnych w polskich obszarach morskich, dokonywanie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy oraz wydawanie decyzji z upoważnienia Dyrektora Urzędu,
 • analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej,
 • współdziałanie z innymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony środowiska morskiego, oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej,
 • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem danych i materiałów dotyczących informacji o środowisku i jego ochronie,
 • inicjowanie i przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji,
 • przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń, w tym zagrażających środowisku oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • opracowywanie projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki i ewidencji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w terenie,
  – szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),
  – narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
  – obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
  – częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne,
  – pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
  – przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
  – częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Otoczenie bliższe i dalsze (miejsce bezpośredniej pracy):
  – budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
  – pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą nie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu: ochrony środowiska, ekologii, inżynierii środowiska, kształtowania środowiska, geologii, geologii morza, eksploracji zasobów mórz i oceanów, biologii, chemii, oceanografii lub przyrodniczym.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy (powyżej jednego roku pracy) w urzędach organów administracji publicznej w specjalności ochrona środowiska lub w instytucjach ochrony środowiska,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
  • znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
  • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
  • znajomość Prawa ochrony środowiska i przepisów ochrony środowiska, w tym ochrony środowiska morskiego, górnictwa morskiego w zakresie zadań realizowanych przez Urząd,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, kształtowania środowiska, geologii, biologii, chemii, oceanografii lub przyrodniczym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej jednego roku pracy w urzędach organów administracji publicznej w specjalności ochrona środowiska lub w instytucjach ochrony środowiska,
 • dokumenty potwierdzające ww. staż pracy to: świadectwa pracy, zaświadczenia pracy, a także inne dokumenty z których jednoznacznie wynika spełnianie wymogu stażu pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe magisterskie o profilu: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, kształtowania środowiska, geologii, biologii, chemii, oceanografii lub przyrodniczym.

Termin składania dokumentów:

  03-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wyższy Urząd Górniczy
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice
  Oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – GDA/I/OŚ/A” należy wysyłać na ww. adres lub składać w Kancelarii Głównej.

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Zakwalifikowane kandydatki i zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o tym fakcie pisemnie.
  Informacja o metodach i technikach naboru:
  – sprawdzenie wymagań formalnych ofert – analiza dokumentów,
  – sprawdzenie wiedzy – test wiedzy,
  – sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
  – sprawdzenie doświadczenia zawodowego i kompetencji – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 736-17-60.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.