Archiwum Państwowe w Suwałkach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • kierownik działu
 • do spraw administracyjno-gospodarczych w Archiwum Państwowym w Suwałkach
 • administracyjno-gospodarczego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 0.75

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 69

Miejsce wykonywania pracy:

 • Suwałki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Archiwum w zakresie administracyjno-gospodarczym
 • planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Działu Administracyjno-Gospodarczego
 • prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami
 • prowadzenie dokumentacji obiektu, prowadzenie i nadzorowanie spraw z zakresu przeglądów i zabezpieczenia obiektów oraz jego wyposażenia, bezpieczeństwa osób i mienia, bhp i ppoż.
 • opisywanie rachunków i faktur pod względem merytorycznym i w celu stwierdzenia ich zgodności z
 • prowadzenie ewidencji składnków majątkowych Archiwum
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych, udział w tych postępowaniach oraz przygotowywanie umów na dostawy materiałów, usług i sprzętu
 • nadzór nad całokształtem prowadzonych spraw kadrowych oraz udział w realizacji zadań z tego zakresu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa, umysłowa, z
  częstymi kontaktami z dostawcami i usługodawcami, z możliwymi wyjazdami służbowymi, zwłaszcza do Oddziału w Ełku, z koniecznością uzupełniania wiedzy i kompetencji, np. w formie szkoleń.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w siedzibie Archiwum na pierwszym piętrze, bez specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, bez dźwigu osobowego, siedząca, na stanowisku wyposażonym w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, z możliwością korzystania z kserokopiarki, niszczarki, skanera. Istnieje możliwość stosunkowo rzadka kontaktu z czynniki alergennymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne/administracyjno-prawne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze administracyjno-gospodarczym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
  • znajomość przepisów o finansach publicznych
  • znajomość przepisów Kodeksu pracy
  • umiejętność sprawnej obsługi sprzętu komputerowego i reprograficznego

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • przeszkolenie z zakresu kadr i zarządzania personelem
 • przeszkolenie z zakresu funduszy europejskich
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajmość przepisów o ochronie danych osobowych
 • znajomość przepisów z zakresu bhp i ppoż.
 • znajomość przepisów o służbie cywilnej
 • znajomość zagadnień związanych z informatyzacją (komputeryzacją)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i spełnianie wymagań niezbędnych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów lub oświadczenia, potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  28-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe
  T. Kościuszki 69
  16-400 Suwałki
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej”

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani, spełniający wymagania formalne, o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie. Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Oferty, które wpłyną po terminie (decyduje data stempla pocztowego), oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 87 5662167.