Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik kancelarii tajnej
 • w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  83-300 Kartuzy ul. Sambora 41

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kartuzy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie przesyłek niejawnych;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją, rejestracją i obiegiem materiałów niejawnych;
 • zapewnienie należytej ochrony materiałom niejawnym znajdującym się w kancelarii;
 • przygotowanie do wysyłki korespondencji niejawnej wychodzącej z jednostki celem dostarczenia jej adresatowi przez Pocztę Specjalną;
 • prowadzenie podręcznej składnicy akt;
 • archiwizacja dokumentów niejawnych i sporządzanie spisów akt przekazanych;
 • organizowanie pracy kancelarii tajnej w zakresie obiegu dokumentów niejawnych w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z tymi dokumentami;
 • przestrzeganie właściwego oznaczania i ewidencjonowania dokumentów niejawnych w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejetność obsługi komputera (Word, Excel);
  • znajomość Ustawy z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182 poz. 1228 z późn. zm.) i zasad funkcjonowania Kancelarii Tajnej;

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa;
 • wykształcenie wyższe administracyjne;
 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Zespół Kadr i Szkolenia
  Sambora 41
  83-300 Kartuzy

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie ok. 2154 zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat.
  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania wydziału przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)!!
  Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, numer telefonu.
  Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Zatrudnienie na zastępstwo (przewidywany okres zatrudnienia – około 1,5 roku).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-58) 685 21 09.