Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu

 • Szef
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik kancelarii tajnej
 • do spraw obsługi kancelarii jawnej
 • w Pionie Ochorny Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Solna 21, poczta 61-736 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • ul. Solna 21

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i wydawanie wykonawcom bieżącej korespondencji;
 • prowadzenie biblioteki wydawnictw specjalistycznych;
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i przesyłaniem dokumentów przez wykonawców;
 • prowadzenie poczty elektronicznej;
 • kompletowanie i archiwizacja dokumentów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Jest to praca kancelaryjna, w miejscu zatrudnienia, z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Kancelaria jawna jest usytuowana na pierwszym piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu dokumentacji kancelaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ukończenie szkolenia specjalistycznego kierowników kancelarii tajnych;
  • ukończenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa POUFNE;
  • spełnianie wymogów ustawowych do nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego;
  • znajomość aktów prawnych dotyczących ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz zarządzeń dotyczących prowadzenia kancelarii tajnej i archiwizacji;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • obywatelstwo polskie.

wymagania dodatkowe

 • kurs obsługi komputera;
 • co najmniej 2 letnia znajomość zasad pracy sztabowo-biurowej w wojsku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kserokopie świadectw pracy, służby lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  08-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Oferty wraz z dokumentami należy składać: w kancelarii jawnej urzędu, lub przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sztab Wojskowy
  ul. Solna 21
  61-736 Poznań

Inne informacje:

  Nabór jest trzy etapowy:
  Etap 1 – weryfikacja formalna ofert;
  Etap 2 – sprawdzian wiedzy specjalistycznej w formie testu i praktyczny ze znajomości użytkowania programów komputerowych;
  Etap 3 – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której ocenie podlega w szczególności: doświadczenie zawodowe kandydatki (kandydata) i wiedza niezbędna do wykonywania zadań na stanowisku.
  – pracownik będzie zobowiązany do przyjęcia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego, zgodnie z art. 59a ust.2 ustawy z dnia 21.11.1967 r.
  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
  – oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego);
  – kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie;
  – oferty odrzucone zostaną zniszczone (prosimy nie dołączać do ofert oryginałów dokumentów lecz kserokopie);
  – planowany początkowy termin zatrudnienia na zastępstwo pracownika etatowego przypada na dzień 10 sierpnia 2015 r.;
  – dodatkowe informacje: tel.261 572987
  UWAGA: w rzeczywistości nazwa stanowiska KIEROWNIK KANCELARII JAWNEJ.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.