Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik oddziału
 • w Oddziale Infrastruktury IT

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Hankiewicza 1
  02-103 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad infrastrukturą teleinformatyczną Centralnego Repozytorium Cyfrowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych danych oraz sprzętu,
 • zapewnienie ciągłości działania i bezpieczeństwa systemów informatycznych utrzymywanych przez NAC,
 • koordynacja zadań związanych z administrowaniem siecią teleinformatyczną NAC,
 • koordynacja zadań związanych z administrowaniem systemami pamięci masowych oraz systemem tworzenia kopii zapasowych,
 • określanie strategii rozwoju infrastruktury teleinformatycznej NAC oraz opracowywanie specyfikacji na potrzeby realizacji zamówień publicznych,
 • określanie i wdrażanie w środowisku IT standardów i procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za tworzenie systemów teleinformatycznych Archiwów Państwowych,
 • koordynacja prac związanych z pomocą pracownikom w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie NAC, praca przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzie pracy – komputer. Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku – obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety, bariera architektoniczna – wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami teleinformatycznymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień związanych z administrowaniem systemami Linux /Unix/Windows,
  • wiedza z zakresu zarządzania urządzeniami sieciowymi LAN i SAN,
  • wiedza z zakresu wirtualizacji serwerów,
  • wiedza z zakresu zarządzania macierzami dyskowymi oraz bibliotekami taśmowymi klasy enterprise,
  • wiedza z zakresu zarządzania systemami tworzenia kopii zapasowych klasy enterprise,
  • znajomość norm określających bezpieczeństwo teleinformatyczne,
  • umiejętność szybkiej analizy sytuacji i podejmowania decyzji,
  • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym w komórce odpowiedzialnej za IT będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość metodyki zarządzania projektami Prince2 będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość biblioteki ITIL będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w zakresie opracowywania specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przepisów wykonawczych do ustawy będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  18-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Narodowe Archiwum Cyfrowe
  Hankiewicza 1
  02-103 Warszawa

Inne informacje:

  Oferujemy: pracę w dynamicznie rozwijającej się strukturze IT, w młodym, zgranym zespole, stały dostęp do nowoczesnych technologii, ciekawe wyzwania zawodowe i możliwość rozwoju.

  Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://www.nac.gov.pl/praca
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami (drogą elektroniczną i/lub telefonicznie), tzn. z osobami, które spełniają wymagania formalne.
  Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrzone, decyduje data wpływu do NAC.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po trzech miesiącach od momentu zakończenia rekrutacji.
  Oferty można składać osobiście w siedzibie NAC, sekretariat pokój 205, II p. w godzinach 8-16 oraz listownie.
  Dodatkowe informacje formalne można uzyskać pod numerem telefonu 22 572 16 03.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.