Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik wydziału
 • w Wydziale Organizacyjno- Prawnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  w Warszawie
  ul. Zarzecze 13B
  03-194 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • a) prowadzenie spraw organizacyjnych Regionalnego Zarządu (w tym: opracowywanie, aktualizacja, nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu organizacyjnego, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi, inicjowanie i koordynowanie prac związanych z usprawnianiem organizacji wewnętrznej);
 • b) sprawowanie nadzoru nad załatwianiem spraw wynikających z aktów prawnych wydawanych przez naczelne i centralne organy administracji państwowej, terenowe organy administracji rządowej oraz administracji samorządowej;
 • c) sprawowanie nadzoru przeprowadzaniem kontroli gospodarowania wodami; rozpatrywanie skarg i wniosków;
 • d) weryfikacja pod względem formalnym projektów aktów prawa miejscowego, aktów administracyjnych oraz aktów wewnętrznych;
 • e) występowanie w charakterze pełnomocnika Regionalnego Zarządu w postępowaniach sądowych (zastępstwo procesowe), administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi;
 • f) prowadzenie spraw i koordynacja działań mających na celu egzekucję należności Regionalnego Zarządu;
 • g) weryfikacja pod względem formalnym umów cywilnoprawnych zawieranych przez Regionalny Zarząd; prowadzenie strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej;
 • h) prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań przez radców prawnych wykonujących czynności na podstawie zawartych umów, w tym w szczególności sporządzanie harmonogramu ich pracy oraz kontrolowanie podejmowanych przez nich czynności na rzecz Regionalnego Zarządu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Duży stres, spowodowany m.in. pilnością i wagą prowadzonych spraw oraz bezpośrednim i telefonicznym kontaktem z petentami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w budynku dwupiętrowym, budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych, naturalne i sztuczne oświetlenie, praca przy monitorze ekranowym.


  Inne
  a) weryfikacja formalna nadesłanych ofert, b) test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na oferowanym stanowisku w przypadku 2 lub więcej kandydatów, c) rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magister prawa lub prawa administracyjnego,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem pracowników
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • a) znajomość aktów prawnych w zakresie gospodarki wodnej (m.in. prawa: wodnego, ochrony środowiska, RDW, etc.);
  • b) znajomość ustaw: KPA, o dostępie do informacji publicznej;
  • c) biegła obsługa MS Office.

wymagania dodatkowe

 • a) co najmniej 3-letnie doświadczenie w administracji państwowej;
 • b) znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie służby cywilnej i pracowników urzędów państwowych;
 • c) umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych;
 • d) umiejętności: – analitycznego myślenia, – samodzielnego organizowania pracy, – komunikatywność;
 • e) poświadczenie bezpieczeństwa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, dokumentów świadczących o wszystkich posiadanych umiejętnościach)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie w ww. terminie i pod wskazany adres z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Kierownik Wydziału Organizacyjno- Prawnego”

Inne informacje:

  Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie lub nie będą zawierały któregokolwiek dokumentu z wymaganych, nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego w przypadku wysłania pocztą lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów). Wszystkie oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o jego terminie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oświadczenia oraz kwestionariusze osobowe dla osób ubiegających się o zatrudnienie mogą być składane zgodnie ze wzorami nr 1 i nr 2 zamieszczonymi na stronie www.warszawa.rzgw.gov.pl w zakładce: Ogłoszenia/Praca
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 58-70-222.