Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kierownik zespołu
 • do spraw Zarządzania Ruchem
 • w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału GDDKiA we Wrocławiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział Wrocław
  ul. Lotnicza 24
  54-155 Wrocław
  (oraz teren działania Oddziału GDDKiA we Wrocławiu)

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie prac podległego zespołu,
 • prowadzenie nadzoru nad monitoringiem funkcjonowania systemów zarządzania ruchem,
 • koordynacja i nadzór procesu współpracy z właściwymi służbami, w szczególności policją i strażą pożarną w zakresie zapewniania bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz usuwania skutków wypadków i kolizji drogowych, ze służbami utrzymaniowymi, służbami medycznymi, policją, strażą pożarną, Inspekcją Transportu Drogowego,
 • kontrola przekazywania przez Rejony informacji o sytuacji i ruchu na drogach oraz możliwych objazdach, a także informacji związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
 • kierowanie zadaniami dotyczącymi nadzoru nad ruchem poprzez istniejącą sieć tablic i znaków zmiennej treści w związku ze zdarzeniami na drodze, kierowanie zadaniami związanymi z uzgadnianiem tras objazdów oraz uruchamianiem służb utrzymaniowych, służb medycznych, itp.,
 • przedkładanie do zatwierdzenia propozycji nowych procedur wynikających z doświadczeń zebranych na bazie incydentów, które zostały zidentyfikowane na zarządzanym odcinku lub ich usprawnienia,
 • współpraca z Zespołem Sieci Drogowej , stanowiskiem ds. Informatyki w zakresie programów i systemów informatycznych w zakresie planów i działań ratowniczych na sieci dróg krajowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
  – utrudniony bezpośredni kontakt z całym zespołem (zespół i kierownik pracują w różnych systemach czasu pracy)
  -stres związany z obsługą telefoniczna klienta w sytuacjach trudnych,
  -praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office),
  • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
  • wiedza z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym funkcjonowania systemów zarządzania ruchem,
  • umiejętność obsługi klienta zewnętrznego,
  • umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,
  • umiejętność działania i rozwiazywania sytuacji trudnych w zespole oraz w relacjach z klientem zewnętrznym.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii ruchu bądź inżynierii lądowej,
 • rok doświadczenia w zarządzaniu zespołem i/lub zarządzaniu projektami i/lub administracji publicznej,
 • znajomość języka czeskiego lub języka niemieckiego na poziomie A2,
 • znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ruchu oraz informatycznych,
 • posiadanie wiedzy w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • umiejętność zarządzania zespołem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 •  kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 •  kopie dokumentów potwierdzających ewentualne spełnienie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  29-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział we Wrocławiu
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Lotnicza 24
  54-155 Wrocław (z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: ZZR)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – pisemny sprawdzian wiedzy w formie testowej a następnie rozmowa kwalifikacyjna z 5 osobami, które uzyskają najlepsze wyniki z części pisemnej postępowania rekrutacyjnego.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,75
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf.

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (071) 33-47-350.