Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • komisarz skarbowy
 • do spraw karnych skarbowych
 • w Referacie Postępowań Przygotowawczych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
  85-056 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie i opiniowanie materiałów z postępowań kontrolnych, w celu ich wykorzystania w postępowaniach przygotowawczych;
 • udział w postępowaniach mandatowych prowadzonych przez inspektorów kontroli skarbowej, w celu zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotów za pomocą kas rejestrujących;
 • przygotowywanie dla inspektorów kontroli skarbowej projektów pism procesowych oraz projektów rozstrzygnięć procesowych, w celu sprawnego przebiegu postępowania przygotowawczego;
 • udział w prowadzonych przez inspektorów kontroli skarbowej postępowaniach przygotowawczych, w celu ujawniania sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz doprowadzenia do ich ukarania;
 • kompletowanie i opracowywanie akt głównych oraz akt podręcznych, w celu usystematyzowania zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału dowodowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w budynku urzędu oraz w terenie;
  – reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
  – czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze;
  – budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
  – podczas pracy w terenie mogą wystąpić bariery architektoniczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe / staż pracy: do 1 roku w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej lub powyżej 2 lat w organach ścigania, administracji podatkowej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa;

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość przepisów materialnego i procesowego prawa podatkowego i karno skarbowego oraz kodeksu postępowania karnego i umiejętność ich stosowania w praktyce;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • odporność na stres;
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne;
 • ukończona aplikacja ogólna, prokuratorska, sędziowska lub radcowska;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenia zawodowe (długość i rodzaj)
 • kwestionariusz osobowy kandydata
 • wzór oświadczenia i kwestionariusza osobowego kandydata znajduje się na stronie BIP UKS www.bydgoszcz.kskarbowa.gov.pl – menu główne „Organizacja” zakładka „Praca”.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe

Termin składania dokumentów:

  30-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
  Dr. K. Marcinkowskiego 7
  85-056 Bydgoszcz
  z powołaniem się na nr ogłoszenia

Inne informacje:

  Na stanowisku komisarza skarbowego zaproponowane wynagrodzenie zasadnicze może kształtować się w przedziale od 2800,00 zł do 3200,00 zł brutto.

  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego).
  Wymagane dokumenty (życiorys, list motywacyjny, oświadczenia, kwestionariusz) muszą być własnoręcznie podpisane.
  Nie będą uwzględniane oświadczenia nieprawidłowo sporządzone (np. nieprawidłowa treść, brak danych imiennych lub adresowych kandydata, brak daty sporządzenia lub podpisu kandydata).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie adresu e-mail.
  Oferty osób niezakwalifikowanych do postępowania i zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 32 56 184 lub 52 32 56 167.