Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • konserwator archiwalny
 • w Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  ul. Długa 7, 00-263 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac konserwatorskich i zabezpieczających zasób archiwalny,
 • udział w pracach badawczych,
 • współpraca z oddziałami Archiwum w zakresie zabezpieczania konserwatorskiego oraz przy przygotowywaniu wystaw dokumentów archiwalnych,
 • udzielanie informacji i wskazówek dotyczących prowadzenia prac konserwatorskich i zabezpieczających,
 • prowadzenie szkoleń młodszych konserwatorów, stażystów i praktykantów oraz sporadyczne udzielanie pomocy konserwatorskiej w przypadkach kryzysowych np. przy zalaniu magazynów archiwalnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu,
  – praca w pozycji siedzącej i stojącej,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko zlokalizowane jest na parterze urzędu (budynek 2 piętrowy),
  – konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami,
  – budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  – brak podjazdów i wind w budynku,
  – pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie oraz policealne profilowane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego przy konserwacji ruchomych obiektów zabytkowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność przeprowadzania zabiegów konserwatorskich na poziomie podstawowym, w zakresie konserwacji papieru i skóry zabytkowej,
  • umiejętność wykonywania introligatorskich prac zabezpieczających,
  • umiejętność wykonywania dokumentacji konserwatorskiej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,
  • dobra znajomość języka angielskiego w zakresie słownictwa specjalistycznego.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku konserwacja dzieł sztuki, specjalność- konserwacja papieru i skóry,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane 6 miesięczne doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Główne Akt Dawnych
  Długa 7
  00-263 Warszawa

Inne informacje:

  – Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 1900 zł.
  – Proces naboru składa się z II etapów:
  etap I – analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
  etap II – test pracy powiązany z rozmową kwalifikacyjną, podczas którego sprawdzeniu podlegać będzie wiedza i doświadczenie wskazane w ogłoszeniu.
  – Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie postępowania związanego z naborem.
  – Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego).
  – Dokumentów nie odsyłamy.
  – Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 831 54 91 do 93 wew. 469, 465.