Archiwum Państwowe w Suwałkach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • konserwator archiwalny
 • do spraw konserwacji, profilaktyki i kopiowania zasobu
 • w Oddziale Ewidencji, Informacji, Opracowania, Zabezpieczania i Udostępniania Zasobu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Państwowe
  ul. T. Kościuszki 69
  16-400 Suwałki

Miejsce wykonywania pracy:

 • Suwałki


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zabiegów konserwatorskich przy materiałach archiwalnych oraz prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej,
 • organizowanie i prowadzenie działań i prac profilaktycznych oraz zabezpieczających materiały archiwalne i inną dokumentację przed czynnikami szkodliwymi,
 • przeprowadzanie badań i dokonywanie analiz stanu fizycznego materiałów archiwalnych oraz pobieranie próbek kontrolnych do badań mikrobiologicznych,
 • monitorowanie warunków przechowywania zbiorów archiwalnych i analizowanie ich wyników,
 • określanie potrzeb w zakresie konserwacji i profilaktyki materiałów archiwalnych oraz organizowanie i udział w zakupach niezbędnego sprzętu i materiałów,
 • udział w procesie przejmowania i zakupu archiwaliów i wykonywanie przy tym ekspertyz konserwatorskich,
 • wykonywanie prac introligatorskich

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymagająca zarówno wysiłku fizycznego jak i umysłowego, szczególnej koncentracji i cierpliwości, dobrego wzroku i zdolności manualnych; – wyjazdy służbowe głównie do Oddziału w Ełku, a także na szkolenia i konferencje

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w: dość dobrze wyposażonej w narzędzia i urządzenia oraz preparaty i materiały pracowni konserwatorskiej, magazynach archiwalnych usytuowanych na parterze oraz na piętrze budynku bez podjazdów, dźwigu osobowego i windy dla osób niepełnosprawnych; praca ze sprzętem komputerowym i reprograficznym (skaner, aparat cyfrowy); praca z narażeniem na kontakt z czynnikami alergennymi.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie i policealne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z przechowywaniem i i profilaktyką lub/oraz konserwacją dokumentacji papierowej lub księgozbioru;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • przeszkolenie z zakresu introligatorstwa,
  • wiedza z zakresu zasad i metod konserwacji oraz profilaktyki papieru i skóry,
  • predyspozycje do prac manualnych,
  • umiejętność obsługi komputera i sprzętu reprograficznego,
  • dokładność i systematyczność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o specjalności konserwacji i restauracji papieru i skóry,
 • 6 miesięcy doświadczenia w zakresie prac introligatorskich,
 • znajomość języka rosyjskiego z umiejętnością czytania i rozumienia tekstów,
 • umiejętność wykonywania prac za zakresu konserwacji i profilaktyki papieru i skóry,
 • umiejętność posługiwania się graficznymi programami komputerowymi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzajacych doświadczenie zawodowe i spełnianie wymagań niezbędnych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów lub oświadczenia, potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe
  T. Kościuszki 69
  16-400 Suwałki
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej”Inne informacje:

  Kandydaci/tki zakwalifikowani/e, spełniający/e wymagania formalne, o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani/e telefonicznie. Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów/ki wymagań formalnych zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Oferty, które wpłyną po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 87 5662167.