Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kontroler rozliczeń
 • w Samodzielnym Referacie Rachunkowości w Urzędzie Skarbowym w Ostrzeszowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrzeszów
 • Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie
  ul. Władysława Grabskiego 1,
  63-500 Ostrzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kont szczegółowych, dokonywanie księgowań wpłat oraz zaliczeń nadpłat i zwrotów z tytułu podatków w podsystemie Poltax2B (w tym określenie gminy, na którą wpływy czy udziały mają zostać przekazane) oraz księgowań przypisów i odpisów w celu ustalenia stanu realizacji poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych pozwalających na ustalenie należności Skarbu Państwa
 • dokonywanie analizy danych na kartach kontowych podatników/płatników oraz przygotowywanie dokumentów do dokonywania zwrotów nadpłat z zeznań rocznych,  zwrotów z deklaracji i decyzji w celu przedłożenia ich do akceptacji i zwrotu;
 • dokonywanie analizy nadpłat na kartach kontowych i przygotowywanie wezwań do podatników/płatników w celu dokonania wyjaśnień i ich likwidacji;
 • przygotowywanie postanowień o zaliczeniu wpłaty, nadpłaty i zwrotu w celu poinformowania podatnika/płatnika o dokonanym rozliczeniu lub  przeksięgowaniach;
 • aktualizowanie wysokości zaległości podatkowych objętych postępowaniem egzekucyjnym po zaksięgowaniu wpłaty lub dokonaniu zaliczenia;
 • przygotowywanie projektów korespondencji bieżącej w zakresie prowadzonych spraw w celu udzielenia odpowiedzi lub uzyskania informacji;
 • dokonywanie obsługi zajęć wierzytelności wpływających od komorników i z Izby Celnej, w tym zbiegów egzekucji administracyjnej i sądowej bądź sądowej;
 • przygotowywanie zaświadczeń o niezaleganiu bądź zaleganiu oraz postanowień o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści w celu obsługi podatnika;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu
  praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek 3-kondygnacyjny, bez windy,
  w budynku urzędu występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
  parking przy budynku urzędu.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisów prawa podatkowego,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • samodzielność,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy

wymagania dodatkowe

 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych: POLTAX, Biblioteka Akt, EWIDENCJE US,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – US Ostrzeszów – Samodzielny Referat Rachunkowości”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 587 03 02