Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • kontroler rozliczeń
 • do spraw naliczania płac
 • w Samodzielnym Referacie Płac

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 4

Adres urzędu

  ul. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Izba Skarbowa w Warszawie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naliczanie i ewidencjonowanie wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń dla pracowników oraz sporządzanie listy płac w celu dokonania wypłat w prawidłowej wysokości
 • naliczanie i rozliczanie składek składek ZUS w celu prawidłowego przekazania dokumentów rozliczeniowych do ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w celu dokonania prawidłowych potrąceń z wynagrodzeń
 • sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalnych, rentowych (RP-7) i innych zaświadczeń o zarobkach celem przedłożenia innym organom
 • sporządzanie we współpracy z innymi pracownikami sprawozdań i informacji w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o wynagrodzeniach

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego. Praca samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Stanowisko pracy spełnia warunki techniczne do zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie naliczania płac
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, systemu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, prawa pracy
  • zdolność realizacji pracy w zespole i organizacji pracy własnej
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • obsługa specjalistycznych programów komputerowych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • przeszkolenie w zakresie obsługi programu Płatnik, systemów bankowości elektronicznej
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w skarbowości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie nr 168841

Inne informacje:

  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego.
  Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego – w wymaganym zakresie.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje: 22 56 89 468 lub 22 56 89 469