Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łańcucie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kontroler weterynaryjny
 • w Zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Łańcucie ul. Cetnarskiego 31
  37-100 Łańcut

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łańcut

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współudział i kontrole warunków utrzymania zwierząt na terenie gospodarstwa i miejsc przebywania zwierząt w ramach utrzymania minimalnych warunków utrzymania zwierząt gospodarskich i domowych (dobrostan zwierzat)
 • kontrola sanitarno – weterynaryjna gospodarstw mlecznych
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie sprawowanej kontroli
 • czynności pomocnicze przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i prowadzonej w tym zakresie dokumentacji
 • współdziałanie w opracowywaniu administracyjnym ognisk chorób zakaźnych zwierząt
 • pobieranie materiału biologicznego do badań laboratoryjnych
 • prowadzenie dokumentacji weterynaryjnej, statystyk oraz archiwizowanie danych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu, prowadzenie pojazdów służbowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych, praca przed komputerem

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie technik weterynarii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów weterynaryjnych w zakresie ochrony i zdrowia zwierząt
  • znajomość przepisów z zakresu nadzoru nad produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego
  • znajomość przepisów w zakresie produkcji mleka surowego
  • znajomość przepisów KPA
  • umiejętność obsługi pakietu MS office

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Cetnarskiego 31
  37-100 Łańcut

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowych informacji udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii pod nr ( 17) 2255628