Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w Wydziale Finansowo – Księgowym Oddziału GDDKiA w Łodzi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Łodzi
  ul. Irysowa 2
  91–857 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dekretacja i księgowanie zdarzeń gospodarczych, których stroną jest Oddział,
 • analiza i uzgadnianie zapisów w księgach rachunkowych,
 • analiza sald kont rozrachunkowych oraz regulacja zobowiązań Oddziału oraz wpływów należnych Skarbowi Państwa,
 • prowadzenie terminowej windykacji wierzytelności Skarbu Państwa w zakresie powierzonych zadań,
 • dokonywanie kontroli formalno – rachunkowej dokumentów dotyczących realizowanych operacji gospodarczych. Prowadzenie obsługi finansowej zadań POIiŚ wraz z niezbędną sprawozdawczością,
 • przygotowywanie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego oraz przekazywanie środków finansowych na konto KFD – prowadzenie ewidencji księgowej z tym związanej,
 • prowadzenie ewidencji księgowej ilościowo – wartościowej majątku rzeczowego Oddziału,
 • udział w rozliczaniu inwentaryzacji i weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych
  – praca wykonywana pod nieustanną presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • umiejętność obsługi komputera- pakiet MS Office

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości,
 • znajomość procedur postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Łodzi
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Irysowa 2
  91 – 857 Łódź

Inne informacje:

  Informacje o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
  – test wiedzy ( w przypadku dużej ilości złożonych aplikacji spełniających wymaganie formalne pow. 10)
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf .
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób
  niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (042) 233-97-53.