Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do spraw kompleksowej obsługi kart kontowych podatników i płatników
 • w Samodzielnym Referacie Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kwidzyn
 • Urząd Skarbowy w Kwidzynie
  ul. 3 Maja 6
  82-500 Kwidzyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kompleksowej obsługi kart kontowych podatników i płatników, terminowe księgowanie na kontach szczegółowych, przypisów/odpisów, wpłat/zwrotów oraz innych dokumentów otrzymanych do księgowania określając przy tym właściwą klasyfikację budżetową i udział gmin w dystrybucji w celu uzyskania prawidłowych zapisów na kartach kontowych,
 • księgowanie dokumentów źródłowych podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz terminowe rozliczanie podatkowe podatników i płatników w celu terminowego zwrotu nadpłat, a w stosunku do wskazanych zaległości umożliwienia terminowego wszczęcia czynności windykacyjnych,
 • bieżąca analiza KDW i niezwłoczne podejmowanie czynności zmierzających do ich likwidacji,
 • wprowadzanie bankowych dowodów wpłat i zwrotów, wyjaśnianie i uzgadnianie wyciągów bankowych w celu przekazania dokumentów do księgowania na stanowiska księgowe,
 • w terminach określonych odrębnymi przepisami dokonanie dystrybucji dochodów należnych budżetowi państwa i budżetom terenowym oraz księgowanie listy dystrybucji zgodnie z klasyfikacją budżetową celem prawidłowego przekazania dochodów budżetowych odpowiednim jednostkom budżetowym,
 • sprawdzanie prawidłowości dokonanych potrąceń wynagrodzenia płatników w celu realizacji kontroli zasadności potrąceń,
 • przekazywanie kart kontowych podatników i płatników w przypadku zmiany dla podatnika/płatnika właściwości miejscowej organu podatkowego wynikającej z odrębnych przepisów w celu stosowania prawidłowej podatkowej właściwości miejscowej,
 • urzędowe poświadczanie stanu faktycznego występującego na kartach kontowych w celu ujawnienia go na wydawanych zaświadczeniach oraz sporządzanej korespondencji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – praca samodzielna,
  – permanentna obsługa klienta,
  – presja czasu, okresowe nasilenie lub spiętrzenie zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy wyposażone w komputer i monitor ekranowy oraz inne urządzenia biurowe,
  – budynek urzędu nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw podatkowych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie: 6 miesięcy pracy w rachunkowości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok. 104

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – sprawdzian wiedzy,
  III – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty pracy kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru podlegają zniszczeniu z wyjątkiem dokumentów czterech najlepszych kandydatów, które przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po tym okresie podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 30-02-300 (wew. 506)