Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do Samodzielnego referatu rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mysłowice
 • Urząd Skarbowy
  ul. Mickiewicza 4
  41-400 Mysłowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza kont szczegółowych podatnika w celu ustalenia stanu należności i ich poboru
 • dostarczanie informacji innym komórkom Urzędu o aktualnym stanie kont podatników,
 • bieżąca kontrola terminowości wpłat dokonywanych przez podatników w celu podejmowania czynności zmierzających do przymusowego ściągnięcia należności,
 • ustalanie aktualnych danych w celu wydawania zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości,
 • dokonywanie rozliczeń dokonywanych wpłat i ustalenia stanu zaległości lub nadpłat w celu dokonania stosownych zarachowań lub dokonania zwrotu nadpłaty,
 • prowadzenie rozliczeń rachunkowo-kasowych poborców skarbowych w celu prawidłowego odprowadzenia gotówki do budżetu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno-biurowa,
  obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, niszczarka dokumentów)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Urzędu, z tym, że praca związana z koniecznością poruszania się po budynku (3 kondygnacje w starej części budynku i 4 kondygnacje w nowej części budynku),
  – bariery architektoniczne: w budynku brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych (z parteru nowej części budynku na parter starej części budynku oraz na pozostałe kondygnacje budynku), toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • rzetelność, sumienność, dokładność, systematyczność
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność postępowania w sytuacjach stresowych,
  • doświadczenie powyżej 0,5 roku pracy w rachunkowości

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości i umiejętność stosowania ich w praktyce,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy
  ul.Mickiewicza 4
  41-400 Mysłowice

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Mysłowicach i składać się będzie z dwóch części: pisemnej (z testu sprawdzającego wiedzę) oraz ustnej (rozmowy kwalifikacyjnej).
  Wszystkie składane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty kandydatów bez kompletu ww. dokumentów lub nie spełniające wymagań formalnych albo przesłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę
  Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie tego postępowania.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 1.750 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32-317-23-25