Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w Samodzielnym Referacie Rachunkowości w Urzędzie Skarbowym we Wrześni

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Września
 • Urząd Skarbowy we Wrześni
  ul. Warszawska 26
  62-300 Września

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie wyciągów bankowych . Uzgadnianie wyciągów i podział dokumentów księgowych na poszczególne stanowiska księgowe,
 • obsługa konta „wpływy do wyjaśnienia
 • księgowanie wpłat, zwrotów, przypisów i odpisów oraz przeksięgowań
 • dokonywanie zwrotów nadpłat z zeznań rocznych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • analiza kart kontowych w zakresie prawidłowości dokonywanych zapisów księgowych i likwidacja nadpłat,
 • wystawianie postanowień dotyczących operacji księgowanych na kartach kontowych,
 • obsługa zajęć wierzytelności
 • weryfikacja rejestrów przypisów / odpisów z dokumentami źródłowymi

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – nie występują szkodliwe warunki pracy,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – budynek dwukondygnacyjny, parter budynku dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra obsługa komputera
  • dokładność i systematyczność
  • wnikliwość i rzetelność
  • znajomość przepisów prawa podatkowego
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • dobra organizacja pracy, komunikatywność
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • umiejętność redagowania pism

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy Września”

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 250.