Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do spraw kompleksowej obsługi kart kontowych w podatkach
 • w Pierwszym Samodzielnym Referacie Rachunkowości w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
  ul. Chłapowskiego 17/18
  60-965 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie przypisów, odpisów wynikających z deklaracji rocznych, decyzji, korekt deklaracji oraz ich kontrola celem uzyskania aktualnej informacji w zakresie należności podatkowych,
 • dokonywanie zwrotów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • analizowanie zaległości oraz nadpłat figurujących na kartach kontowych,
 • księgowanie dowodów wpłat,
 • przygotowywanie danych i informacji niezbędnych do opracowywania wniosków o nie zaleganiu w podatkach lub zaległości podatkowych oraz kart informacyjnych z poszczególnych działów celem podania prawidłowego stanu salda karty kontowej,
 • analiza i opracowanie zajęć komorniczych, pism otrzymanych od podatników oraz innych urzędów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek pięciopiętrowy,
  – winda umożliwia wjazd na IV piętro
  – w budynku jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Ordynacji podatkowej,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność,
  • umiejętność współpracy,
  • odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność obsługi programu POLTAX, POLTAX 2B,
 • staż pracy w administracji podatkowej 6 m-cy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  29-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy PUS Poznań”

Inne informacje:

  Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 250.