Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do spraw obsługi dowodów księgowych
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku ds. Rachunkowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sulęcin
 • Urząd Skarbowy
  ul. Daszyńskiego 47
  69-200 Sulęcin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • systematyczne wprowadzania i księgowanie wyciągów bankwoych (subkonta 222-1, 2222-3, 2222-7) w Poltax 2B oraz rozliczanie poszczególnych dowodów wpłat na indywidualnych kontach podatników
 • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym prawidłowości rejestrów z dokumentami źródłowymi na indywidualnych kartach kontowych podatników,
 • bieżąca analiza zapisów na kartach kontowych – terminowa dystrybucja udziałów i zlecanie zwrotów,
 • obsługa konta sum depozytowych oraz rozlicanie rachunkowo-kasowe poborców,
 • systematyvzne księgowanie przydzielonych zadań oraz analiza zapisów dotyczących podatku PCC, SD, KP w systemie SSP,
 • wydawanie postanowień w sprawach zaliczenia na poczet zaległości podatkowych wpłat, nadpłat, zwrotu podatku,
 • udzielanie odpowiedzi komornikom sądowym w sprawach zajęć wierzytelności.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze powyżej 4h, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegła obsługa komputera,
  • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości podatkowej,
  • umiejętność analitycznego myślenia,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne,
 • przeszkolenie z obsługi programu POLTAX 2B, SSP
 • znajomość przepisów podatkowych oraz ustawy Ordynacjia podatkowa,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • wnikliwość, rzetelność i systematyczność,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce rachunkowości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.zielonagora.apodatkowa.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Testy rekrutacyjne oraz rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie Izby Skarbowej w Zielonej Górze. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel.660 557 168″