Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w zespole ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wałbrzyska 2c, 58-400 Kamienna Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kamienna Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań z zakresu rachunkowości jednostki w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi finansowo-księgowej Inspektoratu.
 • Naliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, sporządzanie list płac oraz rozliczanie innych świadczeń pracowników.
 • Obsługa gospodarki kasowej związanej z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 • Prowadzenie gospodarki i nadzór nad środkami trwałymi.
 • Prowadzenie sekretariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji druków ścisłego zarachowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu,
  Wyjazdy służbowe lokalne i zamiejscowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze.
  Siedziba urzędu na I-szym piętrze.
  Brak windy do urzędu.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych oraz przepisów podatkowych. Umiejętność obsługi komputera z systemem Windows oraz aplikacji pakietu MS Office.
  • Aktualne prawo jazdy kat. B (czynne prowadzenie pojazdów)

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie ekonomiczne.
 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej ENBEPE oraz systemu TREZOR.
 • Staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wałbrzyska 2c
  58-400 Kamienna Góra

Inne informacje:

  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.