Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w Wydziale Administracji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Marszałkowska 115
  00-102 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie operacji finansowych, uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych
 • udział w analizowaniu zebranych materiałów planistycznych i sporządzanie projektu budżetu
 • przyjmowanie, sprawdzanie oraz dekretowanie dokumentów księgowych
 • obsługa informatycznego Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, systemu Bankowości Elektronicznej
 • naliczanie wynagrodzeń i innych należności w programie księgowym
 • rozliczanie i regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym oraz rozliczanie składek miesięcznych ZUS za pomocą programu PŁATNIK

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno – biurowa wymagająca przestrzegania określonych terminów. Praca przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt nie będący własnością WIJHARS nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Posiada windę natomiast brak pochylni, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw księgowych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
  • znajomość przepisów o finansach publicznych
  • znajomość przepisów prawa pracy, ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych
  • 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw księgowych w administracji publicznej

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi pakietu programów komputerowych MS office,
 • umiejętność obsługi programów użytkowych TREZOR, „enbepe”, Kadry – płace, Finanse i księgowość, Kasa – banki, rejestry faktur.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  10-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  Marszałkowska 115
  00-102 Warszawa

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do inspektoratu)
  Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
  Oferty odrzucone będą zniszczone.