Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • laborant
 • do spraw pobierania próbek i pomiarów terenowych w środowisku
 • w Laboratorium Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób oraz Obsługi Sieci Pomiarowej Monitoringu Środowiska

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Nysy Łużyckiej 42
  45-035 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pobieranie próbek w celu wykonania badań fizykochemicznych i biologicznych.
 • Wykonywanie pomiarów w terenie w celu ilościowego określenia zawartości substancji lub energii wprowadzanych do środowiska, w tym pomiary w środowisku hałasu od instalacji i hałasu komunikacyjnego.
 • Sprawdzanie i weryfikowanie wyników uzyskanych w trakcie przeprowadzania badań w celu dostarczenia miarodajnych i rzetelnych wyników oraz obliczanie niepewność pomiarów w celu określenia wielkości rozrzutu wielkości mierzonej.
 • Wykonywanie obowiązków związane z walidacją w celu potwierdzenia, że stosowane metody analityczne są stabilne i odpowiednie do zamierzonego zastosowania.
 • Sprawdzanie, i wykonywanie konserwacji i regulacji powierzonego wyposażenia laboratorium w celu zapewnienia wysokiej jakości wyników badań.
 • Wykonywanie obowiązków służbowych, z tytułu pełnienia dyżuru w dniach wolnych od pracy ( na wypadek akcji związanych z przeciwdziałaniem poważnym awariom) w celu pobierania prób i wykonania pomiarów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury)
  2. Praca w trudnych warunkach (narażenie na substancje chemiczne np. stężone kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne)
  3. Wysiłek fizyczny
  4. Szczególna sprawność:
  • psychomotoryczna,
  • psychofizyczna,
  • sensomotoryczna
  • procesów intelektualnych i poznawczych
  związana z wykonywaniem prac przy materiałach łatwopalnych, biologicznie skażonych, obsłudze urządzeń zasilanych napięciem 230 V, technicznej obsłudze urządzeń sterowanych elektronicznie.
  5. Praca w terenie i w siedzibie Urzędu.
  6. Korzystanie z samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy:
  – zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe
  – urządzenia pomiarowe – pehametr, konduktometr, tlenomierz, waga laboratoryjna, przewoźne laboratorium do pomiarów hałasu w środowisku.
  Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie, praca na wysokości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ochrona środowiska, chemia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza specjalistyczna z zakresu: technik analitycznych oraz statystyki laboratoryjnej,
  • umiejętność obsługi komputera i znajomość programów komputerowych ( MS Excel, MS Word),
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe – kierunek : ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, elektronika
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
  Nysy Łużyckiej 42
  45-035 Opole

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : „Nabór na stanowisko Laboranta”. Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:1.800,00 zł
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów w siedzibie WIOŚ w Opolu (pok. 212). Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 77 453-99-06, 77 453-00-69 lub 77 402-11-51.