Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • legalizator
 • w Obwodowym Urzędzie Miar w Brodnicy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Obwodowy Urząd Miar
  ul. Sądowa 10
  87-300 Brodnica

Miejsce wykonywania pracy:

 • Brodnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych,
 • prowadzenie biżącej dokumentacji metrologicznej,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów ustawy Prawo o miarch,
 • obsługa klientów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie – wyjazdy służbowe, praca w pomieszczeniu biurowym, zagrożenie korupcją. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza nią w terenie. Praca z wykorzystaniem komputera. Budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • biegłość w obsłudze narzędzi informatycznych w zakresie standardowych programów,
  • umiejetność pracy w zespole,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne),
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność (szkolenia, wyjazdy służbowe).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie zaświadczeń ukończonych kursów, szkoleń, posiadanych certyfikatów.

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Obwodowy Urząd Miar
  ul. Sądowa 10
  87-300 Brodnica

  tel. 56/4983034

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto od 2100,-zł do 2200,-zł + dodatek stażowy.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.