Okręgowy Urząd Miar w Krakowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • legalizator
 • do spraw do spraw czynności metrologicznych
 • w Obwodowym Urzędzie Miar w Nowym Sączu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Krupnicza 11
  31-123 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Sącz
 • ul. Kunegundy 10
  33-300 Nowy Sącz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu określenia ich parametrów metrologicznych
 • sporządzanie dokumentacji wykonywanych czynności metrologicznych w celu udokumentowania podjętej decyzji
 • dokonywanie wpisów w rejestrze w celu ewidencjonowania wykonywanych czynności

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • dokonywanie pomiarów w dziedzinie masy, objętości i przepływu, długości i prędkości oraz w dziedzinie ciśnienia, stres związany z obsługa klienta, praca wymagająca sprawności fizycznej i zdolności manualnych, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w laboratorium pomiarowym, praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych, praca w wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu, budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dokładność i systematyczność w pracy
  • umiejętność biegłej obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel
  • predyspozycje do samokształcenia
  • umiejętność pracy w zespole
  • znajomość zagadnień z zakresu metrologii
  • dyspozycyjność (szkolenia i wyjazdy służbowe)

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowana specjalizacja metrologia
 • znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie dokumentacji metrologicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego (preferowany profil metrologiczny)
 • znajomość zagadnień związanych z szacowaniem niepewności pomiarów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz umiejętności i dodatkowe kwalifikacje

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Miar
  Krupnicza 11
  31-123 Kraków

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2000 brutto.
  Oferty nie spełniające wymagań formalnych lub nadesłane po terminie zostaną odrzucone. Oferty odrzucone oraz dokumenty kandydatów nieodebrane w ciągu miesiąca od upływu terminu składania aplikacji zostaną zniszczone komisyjnie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne o terminie rozmowy wstępnej. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 442 08 40
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.