Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • metrolog
 • w Laboratorium Temperatury Zakładu Fizykochemii

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymywanie stanowisk pomiarowych, analiza i ocena wyników pomiarów wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych oraz z automatyzacją stanowisk pomiarowych ;
 • wykonywanie wzorcowań, ekspertyz, badań przyrządów pomiarowych;
 • wykonywanie, we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z porównaniami międzynarodowymi i krajowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu działania Laboratorium;
 • wykonywanie, we współpracy z innymi pracownikami, prac związanych z utrzymywaniem wzorców jednostek miar;
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk pomiarowych (instrukcje wzorcowania, dokument główny, harmonogramy wzorcowań);
 • udział w audytach wzajemnych („peer review”);
 • przygotowywanie, we współpracy z innymi pracownikami, danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w laboratorium

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku występują czynniki szkodliwe dla zdrowia o małej wielkości ryzyka zawodowego. Są to: praca z piecami termometrycznymi wytwarzającymi wysokie temperatury do 1000°C, praca z przyrządami zawierającymi rtęć zamkniętą w szczelnych ampułach metalowych lub szklanych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • magisterskie, profilowe techniczne o kierunku elektryka, elektronika, mechatronika, mechanika, fizyka, robotyka, informatyka

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza specjalistyczna w dziedzinie pomiarów fizykochemicznych
  • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru
  • dobra znajomość zagadnień matematycznych
  • znajomość podstaw ustawy „Prawo o miarach”
  • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą

wymagania dodatkowe

 • przygotowanie naukowe zgodnie z profilem – stopień naukowy doktora
 • doświadczenie zawodowe 1 rok w pracy w laboratorium metrologicznym lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie fizykochemii
 • umiejętności programowania (LabVIEW, C++)
 • komunikatywność
 • znajomość drugiego języka obcego (niemieckiego lub francuskiego) na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu odpowiednich kursów/szkoleń

Termin składania dokumentów:

  14-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Biuro Obsługi Urzędu
  ul. Elektoralna 2
  00-950 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko metrologa w Laboratorium Temperatury w Zakładzie Fizykochemii – nie otwierać”.

Inne informacje:

  • kandydaci spełniający wzmagania formalne zostaną poinformowani o przyjętych w naborze metodach
  i technikach selekcji oraz terminie/-ach poszczególnych etapów
  • dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych będą komisyjnie zniszczone
  • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 94 32 lub (22) 581 93 84
  • wzór oświadczeń jest dostępny na stronie www.gum.gov.pl w zakładce „Praca w GUM”.