Archiwum Państwowe w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy archiwista
 • w Oddziale I – gromadzenia i opracowania zasobu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  20-950 Lublin, ul. Jezuicka 13

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie i opracowywanie zasobu archiwalnego,
 • sporządzanie pomocy informacyjnych wyższego rzędu,
 • przejmowowanie materiałów archiwalnych,
 • udział w pracach naukowych, wydawniczych i popularyzatorskich.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca z materiałami archiwalnymi,
  – możliwy kontakt z czynnikiem alergennym,
  – praca z komputerem.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z archiwistyką
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość systemów informatycznych stosowanych w archiwach państwowych, głównie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Windows, MS Office),
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • znajomość języka rosyjskiego,
  • znajomość języka łacińskiego.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe historyczne (preferowana specjalizacja archiwalna),
 • znajomość metodyki archiwalnej,
 • znajomość polskiego prawa archiwalnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Państwowe
  Jezuicka 13
  20-950 Lublin

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

  – O terminie otrzymania oferty decyduje data stempla pocztowego,
  – Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
  – Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni/ zostaną powiadomione/ni/ o terminie rozmowy wstępnej,
  – Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,
  – Dodatkowe informacje: (81) 528-61-48.