Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

 • Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
 • w Pracowni Mikrobiologii Żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
  93-569 Łódź, ul. Proletariacka 2/6

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piotrków Trybunalski
 • 97-300 Piotrków Trybunalski
  ul. Rzemieślnicza 26

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie laboratoryjnych badań rozpoznawczych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczacej wykonywanych badań
 • odpowiedzialność za wyposazenie pomiarowe w pracowni oraz prowadzenie zapisów w zeszytach ewidencyjnych urządzeń
 • uczestnictwo w walidacji metod badawczych w pracowni
 • uczestnictwo w wykonywaniu badań międzylaboratoryjnych w pracowni
 • uczestnictwo w wykonywaniu badań w ramach kontroli jakości badań w pracowni
 • opracowywanie sprawozdań z badań
 • zabezpieczanie i przechowywanie próbek do zakończenia badań w pracowni

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca laboratoryjna , od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.- 15.30. Praca w zespole.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czynniki uciążliwe: praca w warunkach laboratoryjnych. Kontakt z materiałem zakaźnym i odczynnikami chemicznymi niebezpiecznymi dla ludzi i środowiska. Nieprzyjemne zapachy.
  Narzędzia pracy: sprzęt laboratoryjny oraz komputer i sprzęt biurowy( drukarka, fax, kserokopiarka). Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich ( brak podjazdów, widny, odpowiednio dostosowanej toalety).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub biologiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące stażu pracy w laboratorium – w pracowni mikrobiologii żywności
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość zasad wykonywania analiz mikrobiologicznych
  • znajomość obsługi programów komputerowych ( pakiet MS Office)

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • samodielność
 • kreatywność
 • zdolność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentu potwierdzajacych wymagany staż pracy w laboratorium

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Proletariacka 2/6
  93-569 Łódź

  Siedziba administratora danych osobowych j.w.

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie: zasadnicze w wysokości 2.072,47 zł + dodatek za wysługę lat.
  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów . Oferty złożone po terminie ( liczy się data stempla pocztowego) lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Wymagane oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone data oraz własnoręcznym podpisem. Wszyscy kandydaci spełniają cy wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie przeprowadzenia następnego etapu naboru. Informuje się , że na podstawie art. 24 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdy z kandydatów ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem zbierane są wyłącznie w celach zawiązanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia naboru. Pomocny wzór oświadczenia znajduje się w BIP WIW w Łodzi ( Informacje- Pliki do pobrania). Aplikacje należy kierować pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 93-569 Łódź ul. Proletariacka 2/6. Dodatkowe informacje pod nr tel. 44 6464676.