Archiwum Akt Nowych w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy informatyk
 • do spraw obsługi systemu informatycznego
 • w Oddziale VI Informatyzacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  02-103 Warszawa
  ul. S. Hankiewicza 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego, zapewnianie bezpieczeństwa sieci oraz ochrona danych
 • administrowanie kontami pocztowymi, listami mailowymi i systemem anty-spamowym
 • przygotowywanie i konfiguracja stacji roboczych
 • sprawowanie opieki technicznej nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, serwisowanie sprzętu komputerowego, modernizowanie i usuwanie usterek
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji sprzętu komputerowego w tym protokołów przekazania
 • generowanie i weryfikowanie kopii bezpieczeństwa danych z komputerów, serwerów oraz macierzy dyskowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca biurowa przy komputerze
  – Obsługa techniczna i serwisowanie systemów teleinformatycznych,
  – Praca w pomieszczeniach o dużym stopniu nasycenia w urządzenia techniczne i elektryczne

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – sztuczne oświetlenie
  – praca na V piętrze budynku magazynowego nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych,
  – brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość systemów operacyjnych Windows
  • Podstawowa znajomość systemów operacyjnych Linux/ Unix
  • Znajomość sprzętu sieciowego i zagadnień związanych z budową sieci LAN
  • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci od strony hardwarowej i softwarowej.
  • Znajomość relacyjnych baz danych m.in. MS Access
  • Znajomość języka: angielski na poziomie B1

wymagania dodatkowe

 • Znajomość HTML
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – ECDL

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • kserokopie dokumentów potwierdzających 6 miesięczny staż zawodowy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających poziom znajomości języka obcego lub oświadczenie o znajomości języka obcego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Akt Nowych
  Hankiewicza 1
  02-103 Warszawa

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „młodszy informatyk” wraz z podaniem nr ogłoszenia, od poniedziałku do piątku w Kancelarii, pok. 101 I piętro w godz. 8.15 -16.15.
  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone po terminie ( w przypadku ofert wysłanych pocztą o ważności decyduje data stempla pocztowego) oraz nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska i numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
  Techniki i metody naboru:
  – weryfikacja nadesłanych ofert
  – test wiedzy
  – rozmowa kwalifikacyjna
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
  O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.
  Oferty odrzucone i nie odebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje w sprawie ogłoszenia i wynagrodzenia można uzyskać pod nr telefonu
  22/589 31 06 w godz. 9.00 – 15.00.