Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • młodszy informatyk
 • do spraw administrowania zasobami IT
 • w Oddziale Infrastruktury IT

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Hankiewicza 1
  02-103 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie projektami informatycznymi w ramach Centralnego Repozytorium Cyfrowego
 • realizacja zadań z zakresu administrowania otwartym systemem obsługi wsparcia technicznego użytkowników
 • zapewnianie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w Narodowym Archiwum Cyfrowym
 • zapewnienie wydajnego działania kluczowych systemów informatycznych w ramach Narodowego Archiwum Cyfrowego
 • wspieranie użytkowników w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie NAC, praca przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzie pracy – komputer. Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku – obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety, bariera architektoniczna – wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • zaawansowana znajomość zagadnień związanych z administrowaniem systemami Linux /Unix/Windows
  • praktyczna znajomość administracji serwerami OpenLDAP, FreeIPA, Samba, Bind, Syslog, Cacti, Nagios, Postfix, Apache, NGINX, MySQL, PostgreSQL
  • praktyczna znajomość tematyki sieci LAN, WAN
  • znajomość zagadnień związanych z monitoringiem systemów, sieci i urządzeń
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność pracy pod presją czasu

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: informatyka będzie dodatkowym atutem
 • znajomość zagadnień związanych z administracją siecią SAN będzie dodatkowym atutem
 • praktyczna znajomość technologii wirtualizacji KVM będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie co najmniej 6 miesięcy w administracji systemami Linux/Windows będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Narodowe Archiwum Cyfrowe
  Hankiewicza 1
  02-103 Warszawa

Inne informacje:

  Oferujemy: pracę w dynamicznie rozwijającej się strukturze IT, w młodym, zgranym zespole, stały dostęp do nowoczesnych technologii, ciekawe wyzwania zawodowe i możliwość rozwoju.
  Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto ok. 1.900,00 zł na 1/2 etatu.

  Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://www.nac.gov.pl/praca
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami (drogą elektroniczną i/lub telefonicznie), tzn. z osobami, które spełniają wymagania formalne.
  Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrzone, decyduje data wpływu do NAC.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po trzech miesiącach od momentu zakończenia rekrutacji.
  Oferty można składać osobiście w siedzibie NAC, sekretariat pokój 205, II p. w godzinach 8-16 oraz listownie.
  Dodatkowe informacje formalne można uzyskać pod numerem telefonu 22 572 16 03.