Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • młodszy informatyk
 • w Komendzie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu
  ul. Żarska 19
  68-100 Żagań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żagań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie analiz ilościowych i jakościowych stanu informatyzacji,sporządzanie informacji i meldunków z tego zakresu oraz planowanie potrzeb w zakresie sprzętu łączności i informatyki oraz jego rotacji, a także zapewnienie materiałów eksploatacyjnych w celu zabezpieczenia WKU w sprzęt niezbędny do sprawnej realizacji zadałań przez Wojskową Komendę Uzupełnień
 • Prowadzenie kontroli stanu technicznego oraz zapewnienie właściwej eksploatacji, remontów i napraw bieżących sprzętu teleinformatycznego w celu zachowania ciągłości pracy sprzętu będącego na wyposażeniu WKU;
 • Realizacja bezpośredniego wsparcia użytkowników systemów i sprzętu teleinformatycznego w celu zabezpieczenia sprawnego wykonywania zadań przez pracowników WKU;
 • Aktualizacja bazy danych aplikacji E-KOZ HNS w celu posiadania przez WKU bieżących danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych w systemach funkcjonujących w WKU w celu ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych do danych;
 • Zarządzanie skrzynką pocztową w celu bieżącej obsługi zapytań trafiających do WKU drogą elektroniczną.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca wewnątrz budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu informatyki;
  • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie informatyczne;
 • przeszkolenie z zakresu zarządzania i administracji sieciami;
 • przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych;
 • przeszkolenie z ochrony danych osobowych;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli
 • doświadczenie 0,5 roku w administracji;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętnośćrozwiązywania problemów;
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych;
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Żarska 19/215
  68-100 Żagań

  z dopiskiem”Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej”

Inne informacje:

  Na ww. stanowisku może być nadany przydział mobilizacyjny. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o służbie cywilnej (Dz.U z 2014, poz. 1111) pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby zwolnione z zawodowej służby wojskowej. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz nie kompletne nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 1 miesiąca od opublikowania wyniku naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.261689262