Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Makowie Mazowieckim

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy inspektor nadzoru budowlanego
 • do spraw Kontroli i orzecznictwa
 • Orzecznictwa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Mickiewicza 30, 06-200 Maków Mazowiecki

Miejsce wykonywania pracy:

 • Maków Mazowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa Budowlanego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenia postępowań i przygotowywanie aktów administracyjnych(postanowień, decyzji) w sprawach określonych ustawą

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu i poza siedzibą urzędu;
  – udział w szkoleniach zewnętrznych i samokształcenie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca biurowa – praca przy komputerze

  Inne
  bezpośredni kontakt z interesantem

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w Nadzorze budowlanym

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość przepisów prawa budowlanego, przepisów wykonawczych, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
  • dobra znajomość zasad wiedzy technicznej
  • komunikatywność
  • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce zawodowej
  • samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków
  • umiejętność obsługi komputera i pracy przy komputerze
  • prawo jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe

 • samodzielność, komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Mickiewicza 30/16
  06-200 Maków Mazowiecki

Inne informacje: