Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • młodszy inspektor nadzoru budowlanego
 • do spraw prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie prawa budowlanego
 • w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Szczecinku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SZCZECINKU
  UL.28 LUTEGO 16
  78-400 SZCZECINEK

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecinek
 • SZCZECINEK, TEREN POWIATU SZCZECINECKIEGO

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrole w terenie w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania budynków

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe. Kontrola budów i obiektów budowlanych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Występowanie warunków uciążliwych pracy w terenie. Sprawdzanie charakterystycznych parametrów technicznych obiektów, zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniającego użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • w administracji publicznej

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego
  • prawo jazdy kategorii B
  • obsługa komputera
  • niekaralność
  • samodzielnośc w pracy i odpowiedzialność

wymagania dodatkowe

 • preferowane uprawnienia budowlane
 • rzetelność, uczciwość, obowiązkowość
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • czytelny charakter pisma

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz oosbowy osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • podanie o przyjęcie do pracy
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopie uprawnien budowlanych jeśli posiada

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul.28 Lutego 16
  78-400 Szczecinek

Inne informacje:


  Dopisek na kopercie „ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy”.