Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik
 • do spraw kontroli
 • Wydziału I Kontroli w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizuje pracę Wydziału, koordynuje i nadzoruje realizację zadań przez podległych pracowników oraz dba o wysoką jakość oraz terminową realizację zadań służbowych, w szczególności w zakresie sporządzania dokumentacji, o której mowa w przepisach normujących zasady i tryb przeprowadzania kontroli.
 • Koordynuje i nadzoruje kontrole działalności Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kontroli także w obszarze działalności jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w sprawach niezastrzeżonych do zakresu działania innych komórek organizacyjnych MSW.
 • Nadzoruje rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie problematyki związanej z działalnością służb mundurowych, kierowanych do Wydziału.
 • Uczestniczy w czynnościach kontrolnych realizowanych przez pracowników Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW.
 • Przygotowuje projekt rocznego planu kontroli w zakresie działania Wydziału oraz wnioskuje o ich bieżącą aktualizację, a także określa harmonogram realizacji zadań wynikających z tych planów.
 • Współdziała z pozostałymi naczelnikami Departamentu oraz z kierownikami komórek kontrolnych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie realizacji zadań planowanych i zlecanych poza planem oraz prac związanych z doskonaleniem form i metod kontroli w resorcie spraw wewnętrznych.
 • Współuczestniczy w zgłaszaniu uwag i propozycji do treści projektów aktów normatywnych przekazywanych do Departamentu w ramach uzgodnień wewnątrz i międzyresortowych.
 • Dokonuje okresowych ocen sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników Wydziału oraz przedstawia wnioski w sprawach personalnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
  – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa itp.) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Praca w środowisku biurowym: komputer i inne urządzenia biurowe
  – Budynek przy ul. Batorego:
  Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze kontroli lub audytu,
  • znajomość i umiejętność zastosowania technik i metod kontroli oraz standardów kontroli i regulacji odnoszących się do zasad i trybu realizacji kontroli,
  • umiejętność zarządzania zadaniem kontrolnym,
  • znajomość przepisów, procedur i zasad realizacji zadań pozostających we właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych oraz umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w toku realizacji zadań służbowych,
  • dostęp do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
  • umiejętność syntezy danych, umiejętność argumentowania,
  • umiejętność zarządzania zadaniami, umiejętność współpracy, w tym budowania kontaktów oraz umiejętność inspirowania,
  • umiejętność kontaktu z trudnym klientem, umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  • profesjonalny osąd, uczciwość i obiektywizm,
  • skuteczność i zaangażowanie w funkcjonowanie organizacji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: prawo lub ekonomia lub administracja,
 • przeszkolenie w zakresie kontroli i audytu oraz przeszkolenie specjalistyczne w jednej ze służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych na temat podstaw działania poszczególnych służb mundurowych w resorcie (np. szkolenie oficerskie, aspiranckie),
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze właściwości rzeczowej MSW.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego dostęp do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • dokumenty potwierdzające powyżej 5- letnie doświadczenie zawodowe w obszarze kontroli lub audytu (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy itp.).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie wyższe: prawo lub ekonomia lub administracja,
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie przeszkolenia w zakresie kontroli i audytu oraz przeszkolenie specjalistyczne w jednej ze służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych na temat podstaw działania poszczególnych służb mundurowych w resorcie (np. szkolenie oficerskie, aspiranckie),
 • dokumenty potwierdzające posiadanie powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze właściwości rzeczowej MSW.

Termin składania dokumentów:

  08-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Przesyłać na adres:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  BKSiO – ZNZK,
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Lub składać osobiście:
  w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro: w godz. 8.15-16.15


Inne informacje:

  Oferty należy przesyłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  DKSiW-WK – naczelnik
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz wykonywanie zadań z obszaru wskazanego w wymaganiach.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – test wiedzy i praca pisemna,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 601-70-11 lub (22) 601-54-78.