Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik
 • Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Administracyjno – Finansowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie pracy Wydziału Zamówień Publicznych, w celu zapewnienia terminowości i jakości wykonywanych zadań,
 • udział i nadzorowanie pracowników wydziału w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i wykonywania innych czynności wynikających z ogólnie obowiązujących i wewnętrznych przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowej lub wyznaczanie pracowników wydziału do pracy w komisji przetargowej oraz w postępowaniach, w których komisja przetargowa nie jest powoływana, a także w pracach do czasu powołania komisji przetargowej,
 • analizowanie i weryfikowanie dokumentów związanych z procedurami zamówień publicznych,
 • sporządzanie projektów opinii i przepisów wewnętrznych z zakresu zamówień publicznych lub nadzorowanie wykonania projektów tych dokumentów przez pracowników wydziału,
 • udział lub wyznaczanie pracownika wydziału do udziału w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i w postępowaniach skargowych w sądzie okręgowym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • kontakty z wykonawcami,
  udział w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  praca związana z zagrożeniem korupcją,
  praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
  • znajomość przepisów prawo zamówień publicznych,
  • znajomość: ustawy o finansach publicznych; ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • znajomość prawa cywilnego w zakresie prawa zobowiązań,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność,
  • umiejętność publicznego prezentowanie stanowiska, umiejętność argumentowania,
  • umiejętność kierowania pracą zespołu.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym,
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie wymaganych szkoleń,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 7.120zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 3,8)

  Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

  Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 127/2013 z dnia 18 września 2013 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

  Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743.