Ministerstwo Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik
 • do spraw monitorowania i kontroli koncesji węglowodorowych
 • w Wydziale Nadzoru Koncesji Węglowodorowych Departamentu Nadzoru Geologicznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowanie zobowiązań ustawowych i koncesyjnych oraz sprawozdań z wykonywania prac związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem złóż węglowodorów i wydobywaniem węglowodorów ze złóż
 • Kierowanie pracą wydziału, w szczególności poprzez planowanie i organizowanie pracy, przydział zadań oraz monitorowanie ich realizacji, motywowanie pracowników
 • Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie wykonania zobowiązań wynikających z koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów
 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań związanych z naruszeniem warunków wykonania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów
 • Przygotowywanie analiz, opinii, zestawień, raportów i innych opracowań opisujących rezultaty monitorowania i kontroli realizacji zobowiązań wynikających z koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów, a także prowadzonych przez Departament postępowań w związku z naruszeniem warunków tych koncesji
 • Proponowanie zmian do koncepcji i procedur wykonywania zadań związanych z monitorowaniem i kontrolą koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stres związany z prowadzeniem kontroli koncesji
  – krajowe wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na I piętrze budynku, który jest przystosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  – praca przy komputerze – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem,
  – w trakcie wyjazdów służbowych warunki mogą nie być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie geologii lub górnictwa lub ochrony środowiska
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub geologii lub górnictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość ustawy Prawo geologiczne i górnicze
  • znajomość ustaw: o swobodzie działalności gospodarczej, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego
  • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
  • skuteczna komunikacja (umiejętność argumentowania)
  • umiejętności analityczne
  • umiejętność współpracy
  • samodzielność i inicjatywa
  • rzetelność i terminowość
  • obywatelstwo polskie

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • studia podyplomowe w zakresie górnictwa
 • stwierdzone kwalifikacje geologiczne tzw. uprawnienia
 • przeszkolenie z zakresu technologii przy prowadzeniu prac w zakresie poszukiwania i rozpoznawania oraz wydobywania węglowodorów ze złóż

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze geologii lub górnictwa lub ochrony środowiska (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • wzór treści wymaganego oświadczenia o spełnianiu wymogu 3 letniego doświadczenia zawodowego w obszarze geologii lub górnictwa lub ochrony środowiska znajduje się na stronie http://www.mos.gov.pl/praca
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu technologii przy prowadzeniu prac w zakresie poszukiwania i rozpoznawania oraz wydobywania węglowodorów ze złóż
 • kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje geologiczne tzw. uprawnienia
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych w zakresie górnictwa

Termin składania dokumentów:

  06-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Kadr i Szkoleń
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DNGnacz/28/2015.

  O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego.

Inne informacje:

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 57 92 207, 57 92 500, wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/praca

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
  Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • test wiedzy,
  • test znajomości języka angielskiego,
  • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego.
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych: posiadanie 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, studia podyplomowe w zakresie górnictwa, stwierdzone kwalifikacje geologiczne tzw. uprawnienia, przeszkolenie z zakresu technologii przy prowadzeniu prac w zakresie poszukiwania i rozpoznawania oraz wydobywania węglowodorów ze złóż.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.