Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik wydziału
 • Wydział Strategii i Komunikacji w Departamencie Organizacji i Procedur

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzorowanie merytorycznej poprawności i terminowości zadań realizowanych przez pracowników Wydziału oraz przestrzeganie porządku pracy, dzielenie obowiązków pomiędzy podległych pracowników, koordynowanie wykonania obowiązków, a w razie konieczności udzielanie pomocy merytorycznej.
 • Tworzenie polityki informacyjnej i realizacja strategii wizerunkowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 • Zbieranie informacji o bieżącej działalności Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Wydawanie komunikatów do prasy, radia i telewizji o działalności Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 • Monitorowanie informacji dotyczących Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska ukazujących się w środkach masowego przekazu.
 • Organizowanie konferencji prasowych oraz uczestniczenie w spotkaniach i uroczystościach z udziałem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w roli Rzecznika Prasowego GIOŚ.
 • Opracowywanie średnio i długookresowych planów działań Inspekcji, w tym realizacja obowiązków sprawozdawczych z wykonywania ustawowych zadań.
 • Koordynowanie i opracowywanie dokumentów o charakterze strategicznym w urzędzie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy komputerze;
  – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
  – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
  – w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku lub specjalności: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, public relations, psychologia społeczna, politologia;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie public relations lub współpracy z mediami;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość ustawy prawo prasowe, ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z rozporządzeniami oraz kodeksu pracy;
  • znajomość zasad funkcjonowania radia, telewizji, prasy oraz internetu;
  • znajomość przepisów dotyczących działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, administracji publicznej, finansów publicznych;
  • umiejętność obsługi komputera (MS Word, MS Excel, internet);
  • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe;
 • kopia dokumentów potwierdzających dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim.

Termin składania dokumentów:

  29-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem: „WK/DO/13/15”

Inne informacje:

  Wszystkie wymagane oświadczenia, list motywacyjny oraz cv muszą być opatrzone datą
  i własnoręcznym podpisem.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
  Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/wolne stanowiska pracy w GIOŚ, znajduje się wzór oświadczenia dla celów rekrutacji, natomiast w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.
  UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 579-22-21.